Regulamin usług świadczonych przez Zielarz Polska

Korzystając z usług Zielarz Polska oświadczasz, że akceptujesz regulamin.

PARAGRAFY OD 1 DO 5 ZAWIERAJĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1
Działalność Zielarz Polska jest działalnością niemedyczną i opiera się o naturalne metody przywracania oraz regulowania zdrowia w ciele człowieka. Do stosowania metod naturalnych Zielarz Polska posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe. 

§2
Każda osoba korzystająca z usług Zielarz Polska jest świadoma, iż świadczone usługi nie mają charakteru medycznego i nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

§3
Każda osoba korzystająca z usług Zielarz Polska jest świadoma, iż świadczone usługi - mimo rzetelnych starań i wykorzystania metod zgodnych z aktualną wiedzą Zielarz Polska - nie są w stanie zagwarantować całkowitego przywrócenia zdrowia.
Tym samym Zielarz Polska zobowiązuje się do wykorzystania aktualnej wiedzy w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty powrotu do zdrowia zgłaszających się osób. 

§4
Każda osoba korzystająca z usług Zielarz Polska jest świadoma, iż Fitoterapie wykonywane w ramach świadczonych usług mogą wywołać reakcje Jarischa-Herxheimera (reakcja Herxheimera, reakcja Łukasiewicza-Jarischa-Herxheimera lub Herx), w wyniku których może nastąpić początkowe pogorszenie stanu zdrowia. 

§5
Każda osoba przystępująca do programu przywracania zdrowia świadczonego przez Zielarz Polska jest w pełni świadoma oświadczeń regulaminu, akceptuje go i przystępuje do programu dobrowolnie. 

§6 ZWROT PIENIĘDZY

 1. Zwroty pieniędzy w całości kwoty są możliwe jeśli odwołanie wizyty nastąpi na 15 pełnych dób przed wizytą. W innym wypadku pieniądze zabezpieczają czas, który Zielarz Polska dla pacjenta zarezerwował i nie ulegają zwrotowi ani późniejszemu wykorzystaniu.
2. Pieniądze nie zostaną zwrócone jeśli została rozpoczęta procedura przygotowywania Fitoterapii lub dokonano zakupów, zamówień i innych czynności w ramach wykupionej usługi.
3. Nie dotyczy zadatków na poczet rezerwacji wizyty. 

§7 ZWYKŁA WIZYTA

 1. Zwykła Wizyta to usługa doraźna mająca na celu pomoc w prostych dolegliwościach lub prostych schorzeniach. Zwykła Wizyta nie jest Fitoterapią przywracającą zdrowie, zawiera działania i zalecenia objawowe. 
2. Zwykła Wizyta nie zawiera pomocy ani opieki telefonicznej. 
3. W ramach Zwykłej Wizyty pacjent może tego samego dnia, w którym odbyła się wizyta w wiadomościach SMS lub poprzez WhatsApp dopytać i doprecyzować zalecenia. 
4. W celu kontynuacji, zmian zaleceń czy konsultacji należy zgłosić się na kolejną wizytę. 
5. Czas trwania wizyty - 30 minut.

§8 KONSULTACJE

 1. Konsultacje są usługą doraźną mającą na celu pomoc w prostych dolegliwościach lub prostych schorzeniach. Konsultacje nie stanowią Fitoterapii przywracającej zdrowie, zawierają działania i zalecenia objawowe. 
2. Konsultacje nie zawieraj pomocy ani opieki telefonicznej. 
3. W ramach Konsultacji pacjent może tego samego dnia, w którym odbyła się wizyta w wiadomościach SMS lub poprzez WhatsApp dopytać i doprecyzować zalecenia. 
4. W celu kontynuacji, zmian zaleceń czy kolejnych konsultacji należy zgłosić się na kolejną wizytę. 

§9 BADANIA BIOREZONANSEM I QUANTUM

1. Analizatory nie są urządzeniami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (dz. u. nr 107, poz. 679) oraz późniejszymi zmianami. 
2. Badania metodą Biorezonansu oraz Quantum odbywają się wyłącznie w czasie wizyty stacjonarnej, która może być wykonana w trzech formach:
A. W gabinecie w Szczecinie,
B. W czasie wizyty domowej,
C. W czasie delegacji w innych rejonach Polski i świata. 
3. Zielarz Polska wykonuje badania Biorezonansem oraz Quantum wyłącznie w połączeniu z Fitoterapiami przywracającymi zdrowie jak: Wizyta Rozszerzona, Filozofia Jednej Wizyty, Pakiet Premium, Plan Zdrowotnej Transformacji. 
4. Zgłaszając się na badania Biorezonansem i Quantum z dzieckiem rodzic odpowiada za jego bezpieczeństwo i stosowne zachowanie. 
5. Za wszelkie zniszczenia oraz uszkodzenia sprzętu diagnostycznego, technicznego czy elektronicznego będącego skutkiem niedopilnowania dziecka odpowiadają rodzice i są zobowiązani do natychmiastowego pokrycia kosztów wyrządzonych szkód. 
6. Przed przystąpieniem do badania dziecka rodzic jest zobowiązany do podpisania postanowień regulaminu wizyt z dziećmi. 

§10 WIZYTA ROZSZERZONA Z BADANIEM  BIOREZONANSEM I QUANTUM

 1. Wizyta Rozszerzona jest uproszczoną Fitoterapią przywracającą zdrowie odbywającą się na wzór wizyty jaka była wykonywana od początku działalności Zielarz Polska. Powrót do zdrowia w ramach Wizyty Rozszerzonej odbywa się etapami. 
2. Wizyta Rozszerzona z badaniem Biorezonansem i Quantum zawiera wywiad z pacjentem, uproszczoną Fitoterapię przywracającą zdrowie, dokument „Zalecenia ogólne”, niezbędne receptury zielarskie, receptę zielarską (ortomelekularną, homeopatyczną – zależnie od potrzeb) oraz badanie na dwóch urządzeniach badających stan człowieka metodą biorezonansu magnetycznego.
3. Wizyta Rozszerzona z badaniem Biorezonansem i Quantum może odbyć się wyłącznie w czasie wizyty stacjonarnej, która może być wykonana w trzech formach:
A. W gabinecie w Szczecinie,
B. W czasie wizyty domowej,
C. W czasie delegacji w innych rejonach Polski i świata. 
4. Wizyta Rozszerzona z badaniem Biorezonansem i Quantum wymaga wizyty kontrolnej po 4 tygodniach od rozpoczęcia Fitoterapii. 
5. Wizyta Rozszerzona z badaniem Biorezonansem i Quantum nie zawiera pomocy i wsparcia w czasie trwania Fitoterapii. 
6. Jeśli wystąpią problemy lub nasuną się krytyczne pytania związane z rozpisaną Fitoterapią pacjent może jeden raz opisać wszystko zwięźle w mailu, na którego otrzyma odpowiedź. 
7. W Wizycie Rozszerzonej z badaniem Biorezonansem i Quantum Zielarz Polska nie prowadzi kobiet w ciąży oraz matek karmiących. 
8. W przypadku dzieci do 6 roku życia rodzic jest świadomy wcześniej opisanych postanowień, szczególnie §10 pkt. 4 i przystępuje do Fototerapii z pełną odpowiedzialnością i świadomością. 
9.  Korzystając z Wizyty Rozszerzonej z badaniem Biorezonansem i Quantum pacjent może uzyskać dostęp do zasobów Filozofii Jednej Wizyty po odbyciu trzech wizyt. 
10. Rezerwacja pierwszego terminu na Wizytę Rozszerzoną z badaniem Biorezonansem i Quantum odbywa się po wpłaceniu bezzwrotnego zadatku na poczet wizyty w kwocie 80 zł od osoby. Wskazana kwota nie ulega zwrotowi w przypadku niestawienia się na wizytę oraz ulega odliczenia od ceny usługi gdy zostanie ona zrealizowana. Potwierdzenie wpłaty powinno zostać przesłane na adres biuro@zielarzpolska.pl
11. Czas trwania wizyty od 90 minut do nawet 3 godzin – zależnie od przypadku.

§11 WIZYTA ROZSZERZONA BEZ BADANIA  BIOREZONANSEM I QUANTUM

1. Wizyta Rozszerzona jest uproszczoną Fitoterapią przywracającą zdrowie odbywającą się na wzór wizyty jaka była wykonywana od początku działalności Zielarz Polska. Powrót do zdrowia w ramach Wizyty Rozszerzonej odbywa się etapami. 
2. Wizyta Rozszerzona zawiera wywiad z pacjentem, uproszczoną Fitoterapię przywracającą zdrowie, dokument „Zalecenia ogólne”, niezbędne receptury zielarskie, receptę zielarską (ortomelekularną, homeopatyczną – zależnie od potrzeb). 2. Wizyta Rozszerzona może odbyć się w formie wizyty:
A. Stacjonarnej
B. On-line za pośrednictwem wideo rozmowy komunikatora WhatsApp, Skype, Messenger. 
3. Wizyta Rozszerzona wymaga wizyty kontrolnej po 4 tygodniach od rozpoczęcia Fitoterapii. 
4. Wizyta Rozszerzona nie zawiera pomocy i wsparcia w czasie trwania Fitoterapii. 
5. Jeśli wystąpią problemy lub nasuną się krytyczne pytania związane z rozpisaną Fitoterapią pacjent może jeden raz opisać wszystko zwięźle w mailu, na którego otrzyma odpowiedź. 
6. W Wizycie Rozszerzonej Zielarz Polska nie prowadzi kobiet w ciąży oraz matek karmiących. W szczególnych przypadkach istnieją odstępstwa od tej reguły. 
7. W przypadku dzieci do 6 roku życia rodzic jest świadomy wcześniej opisanych postanowień, szczególnie §11 pkt. 4 i przystępuje do Fototerapii z pełną odpowiedzialnością i świadomością. 
8.  Korzystając z Wizyty Rozszerzonej pacjent może uzyskać dostęp do zasobów Filozofii Jednej Wizyty po odbyciu trzech wizyt. 
9. Czas trwania wizyty stacjonarnej od 60 do 90 minut – zależnie od przypadku. 
10. Czas trwania wizyty on-line 40 minut.
UWAGA! Fitoterapia zostaje przygotowana przed wizytą na podstawie wcześniej przeprowadzonego wywiadu. Na wizycie omawiamy tylko zalecenia.
11. Zalecone preparaty Tradycyjnej Medycyny Chińskiej przedłużane lub zmieniane są w czasie regularnych wizyt odbywających się co trzy miesiące. Wizyta może odbyć się on-line. Cena wizyty jest zgodna z cennikiem.

§12 LECZENIE KONSTYTUCYJNE 

1.  Leczenie Konstytucyjne jest Fitoterapią przywracającą zdrowie w oparciu o wywiad tradycyjny oraz ten zgodny ze sztuką Tradycyjnej Medycyny Chińskiej połączony ze sprawdzeniem Konstytucji urodzeniowej czyli słabych i mocnych stron organizmu, które człowiek otrzymuje w chwili narodzin. 
2. Leczenie Konstytucyjne zawiera wywiad z pacjentem, wywiad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, sprawdzenie Konstytucji urodzeniowej, indywidualny dobór preparatów Medycyny Chińskiej, uproszczoną Fitoterapię przywracającą zdrowie, dokument „Zalecenia ogólne”, niezbędne receptury zielarskie, receptę zielarską (ortomelekularną, homeopatyczną – zależnie od potrzeb). 
3. Leczenie Konstytucyjne może odbyć się w formie wizyty:
A. Stacjonarnej
B. On-line za pośrednictwem wideo rozmowy komunikatora WhatsApp, Skype, Messenger. 
4. Leczenie Konstytucyjne wymaga wizyty kontrolnej po 4 tygodniach od rozpoczęcia Fitoterapii oraz kolejnych wizyt zgodnie z ustalonymi terminami. 
5. Leczenie Konstytucyjne nie zawiera pomocy i wsparcia w czasie trwania Fitoterapii. 
6. Jeśli wystąpią problemy lub nasuną się krytyczne pytania związane z rozpisaną Fitoterapią pacjent może jeden raz opisać wszystko zwięźle w mailu, na którego otrzyma odpowiedź. 
7. W Leczeniu Konstytucyjnym Zielarz Polska nie prowadzi kobiet w ciąży oraz matek karmiących. W szczególnych przypadkach istnieją odstępstwa od tej reguły. 
8. W przypadku dzieci do 6 roku życia rodzic jest świadomy wcześniej opisanych postanowień, szczególnie §12 pkt. 4 i przystępuje do Fototerapii z pełną odpowiedzialnością i świadomością. 
9.  Korzystając z Leczenia Konstytucyjnego pacjent może uzyskać dostęp do zasobów Filozofii Jednej Wizyty po odbyciu trzech wizyt.
10. Czas trwania wizyty stacjonarnej od 60 do 90 minut. 
11. Czas trwania wizyty on-line 40 minut.
UWAGA! Fitoterapia zostaje przygotowana przed wizytą na podstawie wcześniej przeprowadzonego wywiadu. Na wizycie omawiamy tylko zalecenia.
12. Preparaty Tradycyjnej Medycyny Chińskiej przedłużane lub zmieniane są w czasie regularnych wizyt odbywających się co trzy miesiące. Wizyta może odbyć się on-line. Cena wizyty jest zgodna z cennikiem.
13. Korzystając z Leczenia Konstytucyjnego pacjent może uzyskać dostęp do zasobów Filozofii Jednej Wizyty po odbyciu trzech pełnopłatnych wizyt (400-480 zł). Jeśli natomiast wizyty dotyczą co trzymiesięcznej kontroli oraz dostosowania kolejnego cyklu preparatów TMC wizyta wynosi 200 zł.  

§13 FILOZOFIA JEDNEJ WIZYTY (FJW)

1. Filozofia Jednej Wizyty jest holistyczną Fitoterapią przywracającą zdrowie ukierunkowaną na wyeliminowanie konkretnej choroby przewlekłej z jaką zgłasza się pacjent. 
2. Filozofia Jednej Wizyty składa się z dwóch wizyt, które stanowią jedną całość w zakresie powrotu do zdrowia człowieka. 
3. Filozofia Jednej Wizyty zawiera wywiad z pacjentem, wywiad zgodny z kanonem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, indywidualną Fitoterapię przywracającą zdrowie, duży dokument „Zalecenia ogólne”, niezbędne receptury zielarskie, receptę zielarską (ortomelekularną, homeopatyczną, TMC – zależnie od potrzeb), plan odtruwania – jeśli istnieją takie wskazania, dostęp do folderu z licznymi informacjami dzięki którym człowiek może lepiej zrozumieć potrzeby swojego organizmu, dostęp do filmów wyjaśniających sposób funkcjonowania organizmu oraz jego potrzeby. 
4. Filozofia Jednej Wizyty może odbyć się w formie wizyty:
A. Stacjonarnej – tylko po wcześniejszym uzgodnieniu przez wzgląd na ogrom pracy jaki Zielarz Polska musi włożyć w przygotowanie tego programu.
B. On-line za pośrednictwem wideo rozmowy komunikatora WhatsApp, Skype, Messenger. 
5. Filozofia Jednej Wizyty zawiera określoną poniżej pomoc i wsparcie w czasie trwania Fitoterapii.
A. Jeden raz w tygodniu masz możliwość konsultacji poprzez, jasną i składną wiadomość (e-mail, WhatsApp) z pytaniami, wątpliwościami i tym co cię niepokoi. Na wiadomość otrzymasz odpowiedź w tej samej formie.
B. W przypadku dzieci, kobiet w ciąży oraz mam karmiących do czasu ustabilizowania stanu ostrego zakres wsparcia może ulec zmianie z zastrzeżeniem, że Filozofia Jednej Wizyty nie zapewnia mojej 24 godzinnej opieki. Jedyną formą terapii gwarantującą wsparcie 24 godzinne jest Plan Zdrowotnej Transformacji w związku z czym w momencie opanowania stanu ostrego zaczyna obowiązywać kontakt raz w tygodniu. 
6. W przypadku dzieci z astmą, alergią, AZS i lub innymi problemami skórnymi, u których zalecona Fitoterapia nie zadziałała zgodnie z oczekiwaniami, pracujemy dalej szukając terapii, na którą choroba zareaguje w ramach ceny Filozofii Jednej Wizyty. 
7. Program Filozofii Jednej Wizyty kończy się w chwili ustabilizowania stanu pacjenta i dobrania odpowiednich preparatów Medycyny Chińskiej oraz ziół czy homeopatii, które w kolejnych wizytach będą przedłużane lub zmieniane.  
8. Kolejne wizyty odbywają się co trzy miesiące. Cena wizyty - 150 zł. Jeśli ciągłość wizyt zostanie przerwana, należy skorzystać z Wizyty Rozszerzonej lub Leczenia Konstytucyjnego. 
9. Jeśli w czasie trwania Fitoterapii lub pomiędzy wizytami wystąpi przeziębienie, infekcja, grypa czy inne choroby wynikające z czynników środowiskowych w związku z czym chcą Państwo uzyskać pomoc  należy wykupić dodatkową wizytę, która dla uczestnikó FJW jest w promocyjnej cenie 150 zł .   
10.  Czas trwania wizyty on-line 60 minut.
UWAGA! Fitoterapia zostaje przygotowana przed wizytą na podstawie wcześniej przeprowadzonego wywiadu. Na wizycie omawiamy szczegółowo zalecenia zalecenia.

§14 PAKIET PREMIUM 

1. Pakiet Premium jest Filozofią Jednej Wizyty - §13 – połączoną z usługą logistyczną, dzięki której pacjent otrzymuje w paczce pod swoje drzwi zestaw zaleconych w Fitoterapii ziół, preparatów, suplementów i tego co jest niezbędne aby rozpocząć Fitoterapię. 
2. Pakiet Premium zawiera pełnowymiarowe produkty na okres conajmniej 4 tygodni Fitoterapii. 
3. Koszt wysyłki krajowej ponosi Zielarz Polska. Koszt wysyłki zagranicznej ponosi pacjent.    

§15 PLAN ZDROWOTNEJ TRANSFORMACJI 

1. Plan Zdrowotnej Transformacji jest najbardziej zaawansowaną i rozbudowaną usługą Zielarz Polska. 
Plan Zdrowotnej Transformacji jest w pełni holistycznym programem przywracania zdrowia, w którym zajmujemy się człowiekiem na poziomie fizycznym, energetycznym, mentalnym i duchowym. Plan Zdrowotnej Transformacji znajduje zastosowanie w przywracaniu zdrowia ludziom ciężko chorym, wymagającym opieki i wsparcia. 
2.  Plan Zdrowotnej Transformacji zawiera wywiad z pacjentem, wywiad zgodny z kanonem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, indywidualną Fitoterapię przywracającą zdrowie, duży dokument „Zalecenia ogólne”, niezbędne receptury zielarskie, receptę zielarską (ortomelekularną, homeopatyczną, TMC – zależnie od potrzeb), plan odtruwania – jeśli istnieją takie wskazania, dostęp do folderu z licznymi informacjami dzięki którym człowiek może lepiej zrozumieć potrzeby swojego organizmu, dostęp do filmów wyjaśniających sposób funkcjonowania organizmu oraz jego potrzeby. 
3.  Plan Zdrowotnej Transformacji może odbywać się w formie:
A. Wizyty stacjonarnej – wyłącznie po uzgodnieniu,
B. Wizyty on-line za pośrednictwem wideo wizyty WhatsApp, Skype, Messenger. 
4. Plan Zdrowotnej Transformacji zawiera 24 godzinne wsparcie do czasu ustabilizowania stanu ostrego na poziomie fizycznym i energetycznym. 
5. Plan Zdrowotnej Transformacji w ciężki przypadkach przewiduje dojazd do pacjenta (w różnych częściach Polski i Europy) oraz pomoc stacjonarną – w tym przypadku pacjent pokrywa koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia Zielarz Polska. 
6. Plan Zdrowotnej Transformacji zawiera dodatkowe wizyty, których ilość określana jest umownie i w praktyce dostosowywana jest do potrzeb pacjenta. 
7. Plan Zdrowotnej Transformacji jest elastycznym programem, w pełni holistycznym, zawierającym ogromną ilość pomocy mentalnej oraz wiedzy przekazywanej na indywidualnych spotkaniach. Jeśli zachodzi taka potrzeba preparaty ziołowe przygotowywane są przez Zielarz Polska z dzikorosnących surowców, które są samodzielnie pozyskiwane i przetwarzane na świeżo. 
8. W Planie Zdrowotnej Transformacji zakres pomocy oraz czas trwania wizyt dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb pacjenta.    

§16 KONSTYTUCJA – SŁABE I MOCNE STRONY ORGANIZMU 

1. Sprawdzenie Słabych i Mocnych Stron Organizmu jest sprawdzeniem Konstytucyjnych właściwości ciała w chwili narodzin człowieka.
Właściwości Konstytucjonalne sprawdzane są w oparciu o kanon Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 
2. Dokument zawiera pełen opis poszczególnych elementów oraz wskazówki w zakresie pracy z organizmem. 
3. Dokument zawiera horoskop chińskiego znaku zodiaku.    

§17. S.O.S. 

1. S.O.S jest rodzajem usługi pomocnej w nagłych chorobach i dolegliwościach jak np. przeziębienie, infekcja, grypa, katar, kaszel, gorączka, zapalenie zatok, oskrzeli, gardła, choroby wieku dziecięcego i inne po uzgodnieniu. 
2. Wizyta S.O.S stanowi alternatywę dla osób preferujących naturalne metody leczenia. 
3. S.O.S w pakiecie zawiera potrzebne mieszanki ziołowe, zioła, preparaty homeopatyczne, preparaty medycyny chińskiej zależnie od potrzeby i stanu pacjenta. 
4. Wizyta S.O.S może odbyć się w formie:
A. Wizyty stacjonarnej,
B. Z dojazdem do pacjenta – wyłącznie w trudnych przypadkach po uzgodnieniu.    

§18 ODTRUWANIE 

1. Odtruwanie jest terapią przywracającą zdrowie poprzez odtrucie organizmu na poziomie fizycznym i energetycznym. W procesie Odtruwania prowadzonym przez Zielarz Polska połączono wiele modeli naturalnych metod leczenia min. homeopatię, izopatię, medycynę chińską, medycynę ortomolekularną, tradycyjne ziołolecznictwo. 
2. W procesie Odtruwania kontakt z pacjentem odbywa się raz w tygodniu. Jeśli pacjent oczekuje częstszego kontaktu warto skorzystać z Filozofii Jednej Wizyty. 
3. Czas trwania odtruwania jest zależny od indywidualnych predyspozycji organizmu i przeciętnie trwa od trzech miesięcy do trzech lat. 
4. Wizyty odbywają się on-line za pośrednictwem wideo wizyty WhatsApp, Skype, Messenger. 
5. Czas trwania pierwszej wizyty on-line 60 minut, kolejnych 30 minut.
UWAGA! Fitoterapia zostaje przygotowana przed wizytą na podstawie wcześniej przeprowadzonego wywiadu. Na wizycie omawiamy szczegółowo zalecenia.

§19 JAK UKŁADANE SĄ FITOTERAPIE

1. Zielarz Polska układa Fitoterapie dla osoby, której dotyczy opłata usługi. 
2. Zielarz Polska nie rozpisuje terapii dla całej rodziny jeśli takowa nie została opłacona. 
Nie ma znaczenia o jakiej chorobie mowa – Fitoterapia jest układana tylko dla osoby, którą obejmuje wcześniej przeprowadzony wywiad. 
Mając na uwadze inwazyjność patogenów, pasożytów, wirusów typu Epsteina-Barr, boreliozy, chlamydii i innych, najrozsądniej jest odbycie terapii całą rodziną.     
          
§20 TERMINOLOGIA 

1. Fitoterapia uproszczona jest terapią opartą o zalecenia zawarte w dokumencie „Zmiany ogólne”.
Fitoterapia uproszczona zawiera również jako dodatek do usługi inne gotowe dokumenty z zaleceniami. 
2. Fitoterapia przywracająca zdrowie pisana z dużej litery „F” w rozumieniu Zielarz Polska stanowi układany indywidualnie program powrotu do zdrowia. 

      
§21 PORADNIKI ON-LINE

1. Poradniki tworzone przez Zielarz Polska nie stanowią porady medycznej i nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.
2. Poradniki tworzone przez Zielarz Polska mają za zadanie przedstawić inne niż konwencjonalne metody wspomagania procesu zdrowienia w różnych dolegliwościach, ale nigdy nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.
3. Poradniki tworzone przez Zielarz Polska mają na celu przekazanie ludziom wiedzy w zakresie konkretnych dolegliwości lub problemów zdrowotnych i wskazanie możliwych naturalnych sposobów jak ziołolecznictwo, homeopatia, medycyna chińska, suplementacja i inne, które warto zastosować w celu wspomagania powrotu do zdrowia.
4. Tworzone poradniki mają charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowią porady Fitoterapeuty, ponadto nie są Fitoterapiami przywracającymi zdrowie i nie powinny być w taki sposób traktowane.
5. Poradniki tworzone przez Zielarz Polska są ogólnodostępną formą przekazu informacji przez co nie ma tu możliwości indywidualnego doboru ziół, suplementów, homeopatii czy innych naturalnych preparatów.  To co jednemu człowiekowi pomoże innemu może zaszkodzić ponieważ każdy jest inny, ma inną konstytucję i całkowicie inne potrzeby.
W związku z powyższym każda z osób korzystająca z poradników on-line tworzonych przez Zielarz Polska stosuje zalecenia w nich zawarte na własną odpowiedzialność.
6. Zielarz Polska zrzeka się odpowiedzialności za:
A. Niewłaściwie zrozumiane informacje i przekazywane treści,
B. Niewłaściwie dobrane i/lub niewłaściwie zastosowane receptury, mieszanki ziołowe, leki homeopatyczne, suplementację i inne wskazane remedia.
7. Każdorazowo przed zastosowaniem mieszanek ziołowych, leków homeopatycznych, suplementów czy innych naturalnych remediów przedstawionych w poradnikach Zielarz Polska zaleca się konsultację medyczną.